header

De huisarts en DementieD

DementieD is in het leven geroepen om het zorgtraject voor mensen met dementie zo goed mogelijk te laten verlopen. Doel is om te komen tot een structureel aanbod van samenhangende dementiezorg, oftewel ketenzorg. DementieD kan al worden ingeschakeld vanaf het eerste niet-pluis gevoel tot aan opname in het verzorgings- of verpleeghuis. De casemanager onderhoudt zowel contact met de patiënt, als met de betrokken (huis)artsen, mantelzorgers en zorgprofessionals en heeft hierbij een verbindende rol.   

Casemanagement

Casemanagement is er voor alle patiënten die worden aangemeld bij DementieD. Dit kan zijn na verwijzing van huisarts of specialist, maar ook op initiatief van andere zorgverleners of de mantelzorger.

Wat heb ik als huisarts aan DementieD?

De casemanager kan zorg en ondersteuning regelen voor de patiënt met dementie en zijn mantelzorgers. U kunt uw patiënt verwijzen naar DementieD. De casemanager start dan met een zorgtraject.

 1. In eerste instantie start de casemanager met een kennismakingsgesprek (meestal) in de thuissituatie van de cliënt samen met diens mantelzorgers
 2. Zorgananlyse wordt zorgvuldig in kaart gebracht
 3. Systeem (mantelzorgers, professionals etc.) rondom de cliënt wordt in kaart gebracht
 4. Draagkracht versus draaglast wordt methodisch gemeten a.d.h.v. NPIQ
 5. Tevens wordt er een inschatting gemaakt van de lijdensdruk van de persoon met dementie en zijn/haar eventuele partner
 6. in de opgebouwede therapeutische relatie is ruimte om etische kwesties te bespreken met cliënt, mantelzorger(s) en evt. professionals. Het gaat hierbij om thema's als; autonomie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Daarnaast maakt de casemanager een inschatting rondom evt. gevaarscriteria.
 7. Casemanager maat gebruik van psycho-educatie en zet waar nodig motiverende gespreksvoering in om welbevinden van cliënt te verbeteren
 8. Casemanager geeft advies of verwijst zonodig over zaken die voortkomen uit de dementie, denk o.a. problemen op het gebied van financiën, rijbevoegdheid etc.
 9. De huisarts wordt geinformeerd, maar ook geconsulteerd door de casemanager om een gezamenlijk beleid t.a.v. de cliënt op te stellen
 10. Casemanager zal zonodig professionals/vrijwilligers inschakelen om thuiswonen zo lang mogelijk te bevorderen. Hierbij is de casemanager verantwoordelijk om de verschillende betrokkenen te informeren en aan te sturen
 11. De frequentie van de huisbezoeken wordt samen met de betrokken afgestemt en is afhankelijk van de complexiteit van de situatie.

Wanneer wordt u als huisarts geïnformeerd?

De casemanager informeert u op de volgende momenten:

 • zodra uw aanmelding is opgepakt door de casemanager (e-mail/brief/telefonisch)
 • als een specialist uw patiënt heeft verwezen naar DementieD
 • Als een mantelzorger of een hulpverlener uw patiënt heeft verwezen naar DementieD
 • bij veranderingen in het zorgproces en/of thuissituatie van de patiënt(inzet van thuiszorg, dagbehandeling o.i.d.)
 • Er wordt contact gezocht als er volgens de casemanager een crisissituatie is ontstaan om samen tot een oplossing te komen
 • zodra de case is gesloten 

  Voorwaarden

  • Alle huisartsenpraktijken in de regio Amersfoort, Leusden, Achterveld, Bunschoten-Spakenburg en Woudenberg, kunnen verwijzen voor zorgvragen.
  • Alle patiënten met de diagnose dementie en het vermoeden van kunnen worden verwezen voor zorgvragen.
    

  Verwijsformulier zorgvragen en casemanagement